" />

Familie og barn

Barn og foreldre

Rettsforholdet mellom foreldre og barn er fullt av følelser når det blir uenighet

  • om barnefordeling når mor og far skiller lag
  • om barnebidrag når mor og far skiller lag

Det viktigste å få på plass raskt er avtalene om "foreldreansvar", "bosted", "samvær" og "barnebidrag".

Foreldreansvar styrer hvem som bestemmer i viktige saker for barnet.

Bosted styrer hvor barnet skal ha fast bostedsadresse.

Samvær er avtalen som regulerer når barnet skal være hos mor og far. Dette er viktig og gir forutberegnlighet for barnet. Denne avtalen gir også klar beskjed om når den enkelte forelder har ansvar for å ivareta barnets beste.

Barnebidraget styres av samværsavtalen.

Familievernkontorene bistår normalt med å få i stand disse avtalene fordi det er tvungen megling ved separasjon og skilsmisse når partene har felles barn.

Dersom familivernkontoret ikke har klart å få til enighet om disse forholdene, må dere sørge for å få en meglingsattest. Meglingsattest er et vilkår for å kunne gå videre med tvisten i rettsapparatet.

Hvis foreldrene ikke blir enige om disse avtalene kan det være en fordel å få bistand fra en advokat med meklingskompetanse for å få til varige løsninger som foreldre og barn kan leve godt med inn i fremtiden.

Familien og barnevernet

Det er viktig å være klar over at barnevernet ikke har som oppgave å bistå i konflikter om samvær, foreldreansvar m.m. Foreldres bistand fra fra barnevernet i kommunen må være knyttet til tiltak som kommunen kan tilby familien til beste for barnet.

I noen tilfeller er barnevernet trukket inn på grunn av uenighet mellom mor og far ved bekymringsmelding fra andre enn foreldrene. Barneverket starter da en utredning uavhengig av hva mor og far ønsker.

Det viktigste i disse sakene er å få frem bevis som viser hva som er riktig faktum i den konkrete saken. Min erfaring er at barneverntjenesten er for dårlig skolert til å vurdere bevisene for det faktumet de påstår foreligger i sine utredninger. Dette kan føre til totalt gale beslutninger i barneverntjenesten for barnet. I tillegg unødvendige belastninger for mor og far i en ellers vanskelig situasjon.

Jeg yter bistand i slike saker hvis en av partene ønsker det. 

Under barnevernets undersøkelsesperiode må advokatbistand normalt dekkes av deg. Hvis det fremmes barnevernsak, dekkes normalt utgiftene av fylkesmannen.

I noen tilfeller kan det søkes særskilt om rettshjelp under lov om fri rettshjelp.