Yrkesskader og -sykdommer

Jeg har mer enn 20 års erfaring med vurdering av yrkesskader og - sykdommer.
Etter å ha ført mange saker i retten har jeg grundige kunnskaper om forutsetningene for
 å kunne "få rett" ut fra kjent faktum.

I tillegg har jeg erfaring fra "skadelidt-siden" ved å ha arbeidet i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon,
Forbrukerrådets juridiske avdeling og innenfor helsevesenet
Spør gjerne om referanser.

Yrkesskader og yrkessykdommer

Utgangspunktet etter norsk rett er at det kreves uaktsomhet fra skadevolders side før eventuelt erstatningsansvar pålegges.

Unntak fra denne regelen finnes i Yrkesskadeforsikringsloven, der ansvaret er gjort uavhengig av skyld.

Den “ansvarlige” arbeidsgivers forsikringsselskap påtar seg normalt å gjøre opp det erstatningsberettigede tap til den skadde eller syke arbeidstakeren.

Det spesielle ved disse skadene og sykdommene er at yrkesskadeforsikringsloven, sammen med rettspraksis, har satt grenser for

  • hva som aksepteres som en arbeidsulykke som gir rett til forsikringsytelser

  • hva som aksepteres som en yrkessykdom som gir rett til forsikringsytelser.

De avgjørende forskjellene

Grensene for hva som er arbeidsulykker og sykdommer er ikke nødvendigvis i samsvar med hva "folk flest" legger i disse ordene, det er derfor viktig at du i disse sakene har bistand fra advokat som er oppdatert nettopp på dette feltet.

I dag er det disse spørsmålene som skaper størst uenighet med forsikringselskapene og bringer flest saker inn i retten.

Erstatningspostene

I perioden frem til det er inngått endelig oppgjør med forsikringsselskapet, er reglene for erstatningsutmåling for trafikkskader og
yrkesskader/-sykdommer i store trekk like. Se derfor under Trafikkskader.

De fremtidige tapene er i hovedregel standardiserte og beregning av erstatningskravet er i utgangspunktet uproblematisk.
Det som kan føre til problemer er imidlertid å oppnå enighet med forsikringsselskapet om hvilken inntekt du ville hatt i fremtiden
hvis du ikke hadde blitt skadet.

Advokatutgifter dekkes vanligvis av forsikringsselskapet så lenge de har erkjent ansvar for arbeidsulykken eller sykdommen.

Dersom selskapet ikke vil erkjenne ansvar - eller det oppstår uenighet med selskapet -  har du ikke, slik om fører/passasjer i bil, noen rettshjelpsforsikring under yrkesskadeforsikringen som dekker advokatutgifter. Rådfør deg derfor med advokat for å avklare rettigheter etter
rettshjelpsloven eller andre mulige rettshjelpsforsikringer.

KONTAKT MEG