Bistandsadvokat

Du har krav på bistandsadvokat hvis du har blitt utsatt for en straffbarhandling handling og utsatt for

  •  seksuelt overgrep, herunder voldtekt, voldtektsforsøk, incest.
  •  vold i nære relasjoner (familievoldssaker)
  •  menneskehandel
  •  kjønnslemlestelse
  •  tvangsekteskap
  •  brudd på kontakt- og besøksforbud, eller rettsmøte om kontakt- og besøksforbud i eget hjem
  •  andre handlinger som har medført betydelig fysisk eller psykisk skade

Dette gjelder også etterlatte foreldre der avdøde er under 18 år og død som følge av en straffbar handling.

I andre tilfeller der en straffbar handling har medført døden kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat

Krav på bistandsadvokat gjelder normalt ikke dersom det straffbare forholdet har funnet sted i utlandet, men man kan søke Fylkesmannen i Oslo under lov om fri rettshjelp.

Bistandsadvokatens oppgaver

Oppnevning som bistandsadvokat innebærer at advokaten skal bistå med erstatningssaken enten dette er krav mot gjerningsmannen etter de sivilrettslige reglene eller krav om erstatning til Kontoret for Voldsoffererstatning, samt sørge for at offentligrettslige ytelser blir ivaretatt.

Man har rett til å bli bistått av advokat både ved anmeldelse, avhør og under etterforskingen. Videre har advokaten en plikt til å veilede og bistå i forbindelse med selv rettssaken. Advokaten skal også fremme krav om erstatning under rettssaken. Det samme gjelder bistand til å søke erstatning fra kontoret for voldsoffererstatning og utforme selve erstatningskravet.

Advokaten oppnevnes av retten og skal bistå offeret i forbindelse med straffesaken.

Du kan selv velge hvilken advokat du ønsker og gir deretter beskjed om dette til politiet eller den advokaten du velger. Det offentlige betaler for advokatutgiftene i forbindelse med straffesaken.