Aktuelt 

På grunn av stor aktivitet for klientene, beklager jeg at det ikke er tid til å gi leserne av hjemmesiden oppdatert og løpende informasjon.

Ny arvelov trådte i kraft fra og med 1. januar 2021. Vedtatt i Statsråd 28. februar 2020.

Aktuelle saker i 2019/2020 - gjennopptak av avslag på kontantytelser fra NAV pga. opphold i EØS. Ta kontakt for nærmere informasjon om den såkalte "NAV-skandalen"

 

Fremtidsfullmakter - mer viktig enn du tror.

Ta kontakt for nærmere rådgivning. Gjelder for alle som har verdier som trenger 
omtanke og ivaretakelse. 

 

Sykepleiepensjonsloven - samordning med folketrygden - informasjonsansvar - KLP 

15. mai 2017 fikk min klient medhold i sitt erstatningskrav mot KLP fordi selskapet ikke 
hadde gitt informasjon om endring i samordningsreglene for alderspensjon. Saken gjaldt
spesielt uttak av pensjon fra sykepleiepensjonsloven og folketrygdloven.

Saken satte hovedproblemet ved samordningsforskriften på spissen, da min klient tok ut pensjon 
fra folketrygden før det senere ble tatt ut pensjon etter sykepleiepensjonsloven. 

KLP hevdet at de ikke hadde noen informasjonsplikt og derfor heller ikke noe erstatningsansvar. 
Retten var uenig i dette.

Retten anså min klients fremstilling som troverdig og at min klient kunne ha innrettet seg uten
å lide tap hvis KLP hadde informert medlemmene og klienten min da endringene kom.

August 2017 - KLP har valgt å anke til lagmannsretten.  
Saken kommmer ikke opp før i januar 2019!

Fylkesmannen trekker tilbake fremtidsfullmakt

For første gang har jeg opplevd at Fylkesmannen har trukket tilbake en fremtidsfullmakt, da oppgaven ikke ble utført iht. intensjonen. Deretter ble det fattet vedtak om profesjonell verge. Dette er både bra og trist. Bra fordi det viser at Fylkesmannen følger med på at fullmektigene skjøtter sin oppgave til det beste for den som ikke lenger har samtykkekompetanse. Trist fordi det viser at ikke alle fremtidsfullmakter blir slik de var ment å være.Til tross for dette anbefaler jeg sterkt at hver enkelt av oss skriver fremtidsfullmakt så snart vi har verdier vi ønsker god forvaltning av. Jeg anbefaler at det senest skjer når du sitter i uskifte og ønsker muligheten for å utbetale forskudd på arv fra både deg selv og den du sitter i uskifte med.

Medhold i Trygderetten - rett til beregning etter reglene om ung ufør

Etter en lang saksbehandling har Trygderetten gitt min klient rett til uførepensjon beregnet etter reglene om ung ufør. Dette er et flott resulat for min klient. Resultatet førte også til at hun fikk dekket alle sine kostnader til bistand fra advokat.

Som i alle slike saker er grunnlaget for "seier" i Trygderetten et omfattende arbeid med å skaffe frem og fremstille faktum.

 

Ekstra gledelig var det at NAV Klageinstans uken etterpå omgjorde sitt vedtak i en lignende sak og ga rett til uførpensjon etter reglene om ung ufør også her.  

 

Mobbing av elever - et ansvar for skoleeier 

2016 startet med stort fokus på mobbing av elever i grunnskolen og hvem som har ansvar for å forhindre at den enkelte elev har et dårlig psykososialt miljø på skolen.

Ansvaret for skoleeier er hjemlet i at kommunen/fylkeskommunen har et arbeidsgiveransvar for de ansatte, som på sin side har en lovpålagt plikt til å sikre et godt psykososialt miljø for den enkelte elev. Dette er godt regulert i Opplæringsloven.

Jeg har mottatt dom i en mobbesak. Retten kommer til at eleven klart ble mobbet, men legger ansvaret på eleven til tross for massiv mobbing og skade. Sakkyndiges uttalelse er ikke nevnt i dommen. Lærerne og rektor som "husket svært lite eller ingenting" får medhold i at de har gjort nok. Dommen burde vært anket, men eleven har ikke økonomi til å anke da vedkommende ikke får fri sakførsel eller har økonomi til å ta risiko for kommunens saksomkostninger. Derfor - hvilken risiko løper skoleeier ved å ikke huske eller dokumentere påstandene sine?