Kontrakt og priser på advokattjenesten pr. 1.5.2017

Personvernerklæring

Jeg har samme personvernerklæring som Kolbotn Advokatfellesskap.

Salærberegning

Mitt advokatsalær beregnes etter medgått tid, dersom annet ikke er konkret nedfelt i oppdragsavtalen.

Dette innebærer at alt arbeid som blir utført i saken vil bli fakturert, herunder telefonsamtaler innenfor rammen av minimum 15 minutter.
Korte samtaler vil det bli justert for underveis og dette vil fremgå av timelisten ved fakturering.

Timepriser

Timeprisen vil variere avhengig av om oppdraget er innenfor høyt spesialisert område. Avtalt timepris vil fremgå av spesifisert oppdragsbekreftelse i hver enkelt sak.

  • Avtalt timepris kan variere fra kr. 1.200,- (med tillegg av mva - 1.500) til kr. 2.050,- (med tillegg av mva ). Spør konkret på de forskjellige rettsområdene.

  • Arbeid utført av advokatfullmektig varierer fra kr. 1.200,- (med tillegg av mva  1.500) til kr. 1.500,- (med tillegg av mva 1.875.)

  • I tillegg kommer direkte utlegg og omkostninger, herunder gebyr til det offentlige.

 

Fra 1.5.2015 har alle medlemmer i Pensjonistforbundet egen avtale om bistand og pris i min virksomhet. Pr 1.5.2018 er timeprisen kr. 1.200,- + 25 % mva.  I tillegg gir vid opp mot 30 min. fritt rettsråd til medlemmene.

 

Rettshjelpsdekninger?

I saker hvor du har krav på fri rettshjelp vil salæret bli behandlet i samsvar med forskrifter vedrørende offentlige salærsats og egenandeler. I 2018 er egenandelen for rettsråd fortsatt kr. 1.020,-.

 

For øvrig vil utgifter til juridisk bistand i mange tilfeller kunne kreves dekket av et forsikringsselskap,
enten under ansvarsforsikringen eller rettshjelpsforsikring.

Fastpris?

Avtaler om fastprisoppdrag kan inngås særskilt på blant annet rettsområdene testament og kontraktsrett, forutsatt oversiktelig informasjon ved oppstart.

Ytterligere informasjon om salærberegningen kan gis av den advokat som behandler saken og arbeidet som er utført
fremkommer av spesifisert grunnlag for faktura.

Advokatforeningen har i brosjyren "Når du bruker advokat", under avsnittet - Hva koster det å bruke advokat? -
redegjort for hvordan advokatsalær beregnes.

 

Nærmere orientering om forutsetningene, våre betalingsrutiner etc. følger også av oppdragsbekreftelsen
som tilsendes etter jeg har påtatt meg  oppdraget. Jeg gjør oppmerksom på at jeg ikke har akseptert et oppdrag før eventuelt avtalt forskudd er innbetalt vår konto.