Bistand til trafikkskadde

Jeg har over 20 års erfaring med konkret vurdering av personskader etter trafikkulykker.

I tillegg har jeg tidligere erfaring fra "skadelidt-siden" ved å ha arbeidet i
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Forbrukerrådets juridiske avdeling og innenfor helsevesenet.
 
Spør gjerne om referanser i relevante fagmiljøer.
 
Personskader
Har du, eller noen i din familie, vært utsatt for en trafikkskade?
 
Utangspunktet etter norsk rett er at det kreves utaktsomhet fra skadevolders side før eventuelt erstatningsansvar pålegges.
 
Unntak fra denne regelen finnes blant annet i Bilansvarsloven , der ansvaret er gjort uavhengig av skyld.
Den “ansvarlige” bils forsikringsselskap påtar seg normalt å gjøre opp det erstatningsberettigede tap som er
påført fører og passasjerer i de ulykkesrammede biler samt også skade/tap påført fotgjengere, syklister m.v. 


For at jeg skal kunne danne meg et bilde av personskaden og grunnlag for et erstatningskrav, er det nødvendig å få en så fullstendig dokumentasjon som mulig.
I den forbindelse vil det være nødvendig å innhente journaler, trygdedokumenter, ligningspapirer m.v.
 
Du må derfor undertegne en fullmakt som fritar mottakeren fra taushetsplikten i de relevante instanser som normalt har taushetsplikt.
 
Oppdragsavtalen mellom deg og meg vil angi nærmere hva fullmakten skal brukes til og hva du kan forvente fra meg.
 
Den som er skadet har bevisbyrden for at skaden og det økonomiske tapet har sin årsak i ulykken.
Skadelidte må derfor bevise ved hjelp av bl.a.  medisinske dokumenter, økonomisk dokumentsjon og juridisk argumentasjon hvorfor han/hun har rett 
på erstatning.
 
Innhenting av medisinsk og økonomisk dokumentasjon bør skje under kontroll av advokaten.