Erstatningsposter ved trafikkskader

Høsten 2011 ble det lagt frem en NOU med forslag om at de fleste erstatningspostene ved personskader blir standardisert. Inntil det eventuelt kommer ny lovgivning, kan forslagene være retningsgivende for krav som fremsettes i dag. Jeg vil nedenfor redegjøre litt for de krav som kan fremmes mot forsikringsselskapet etter dagens lovgivning.

Foruten å erstatte materielle skader, slik som skade på klær, gjenstander eller selve kjøretøyet hvis det har vært et slikt involvert, plikter selskapet å yte følgende erstatning dersom det ikke ytes tilsvarende dekning gjennom Folketrygdloven (NAV):

Utgifter
De utgifter man har fått som en direkte følge av den personskaden man er påført, skal i utgangspunktet, og i rimelig grad dekkes av det ansvarlige forsikringsselskap.

Dette kan være utgifter til legebehandling, medikamenter, fysikalsk behandling, utgifter til hjelp i hjemmet og lignende. Under denne bestemmelsen dekkes også nødvendige utgifter til juridisk bistand. Utgiftene skal normalt dekkes fortløpende av forsikringsselskapet.

Også fremtidig ekstrautgifter som følge av de påførte skader, skal erstattes i den grad disse kan sannsynliggjøres. De fremtidige ekstrautgifter utbetales som en neddiskontert engangssum når erstatningssaken gjøres opp (oppgjørstidspunktet).

Inntektstap
Et eventuelt påført inntektstap som følge av skaden skal også erstattes av det ansvarlige forsikringsselskap. Normalt vil imidlertid skadelidte få dekket sitt inntektstap fra folketrygden i ett år etter at ulykken har medført reduksjon i arbeidsevnen (sykepenger). Dog kan man lide tap ved at for eksempel overtidsgodtgjørelse og andre "frynsegoder" ikke dekkes av sykepengene. Vedvarer arbeidsuførheten ut over ett år, må man søke sitt trygdekontor om arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger gir kun delvis kompensasjon for inntektsbortfallet ditt.

Differansen mellom sykepengenivået, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon - og tidligere inntektsnivå, skal dekkes av det ansvarlige forsikringsselskap. Differansen skal dekkes som et påført inntektsap for tidsrommet frem til oppgjørstidspunktet, og som et fremtidig inntektstap fra tiden fra oppgjørstidspunktet og frem til beregnet pensjonsalder. Påført inntektstap skal fortrinnsvis utbetales fortløpende. Krav må også fremsettes og følges opp fortløpende for å unngå suksessiv foreldelse.

Fremtidige inntektstap utbetales som en neddiskontert engangserstatning på erstatningssakens oppgjørstidspunkt.

Det fremtidige inntektstap beregnes i utgangspunktet ut fra inntektsnivået og trygdenivået på oppgjørstidspunktet.

Skattereglene er slik at utbetalt inntektstap for det enkelte år er skattepliktig som inntekt og erstatningen er iberegnet skattepåslaget. Erstatning for fremtidig inntektstap, utgifter og menerstatning er ikke skattepliktige som inntekt.

Tap av pensjon fra normal pensjonsalder som følge av tapte pensjonspoeng skal også erstattes.

Menerstatning
I tillegg til ovennevnte erstatningsposter har skadelidte krav på erstatning for såkalt “ikke-økonomisk tap”. Det man her skal ha erstattet er ”tapt livsutfoldelse”. Denne erstatningen kalles menerstatning, og ytes kun dersom den skaderelaterte medisinske invaliditeten vurderes til minimum ca. 15%.

Oppreisning
Etter lovendring 5. juni 2009 kan oppreisningskravet mot den som forårsaket skaden din, kreves utbetalt fra forsikringsselskapet som er ansvarlig for trafikkulykken.
Oppreisningskravet kommer i tillegg til de andre erstatningspostene og forutsetter ikke at du er påført en varig medisinsk skade. Erstatningen skal etter rimelighet kompensere for «tort og smerte».