Arbeidsgiveransvaret for skoleeier

Skoleeier har ansvar for at du faktisk får den opplæringen du har krav på etter Opplæringsloven og at det  psyososiale arbeidsmiljøet på skolen er slik at du ikke blir psykisk eller på annen måte blir skadet mens du er på skolen.

Nedenfor finner du en kort oppsummering av rettsregler og rettspraksis.

Det viktigste i alle erstatningskrav mot skoleeier er å finne frem til alle vitner og dokumenter som beviser at skolen kan klandres for de skadene du har fått som følge av det som har skjedd på skolen.

  1. Rettsregler
    1. Ansvarsgrunnlag

Kommunens ansvar som skoleeier er hjemlet i arbeidsgiveransvaret, jfr. skl § 2-1. Med støtte i Rt-2012-146, jfr. LA-2010-204975 gjelder det et kumulativt ansvar for feil fra skolens ansatte, inkl. lærerkollegiet.

Uaktsomhetsvurderingen skal vurderes etter det ansvaret skoleeier har for fysisk og sosial arbeidsmiljø for elevene med hjemmel i grunnskoleloven av 13. juni 1969 nr. 24 § 16 med forskrifter. Jfr. kodifisering av tidligere praksis i Opplæringsloven 17. juli 1998 nr. 61, kap. 9a).

2. Årsakssammenheng og tap

Det generelle utgangspunktet for bevisvurderingen er betingelseslæren, som gir eleven vern også for sårbarhetsfaktorer ved at eleven må tas som han/hun er. Juridisk er det et krav om årsakssammenheng mellom elevens medisinske skade og ansvarsgrunnlaget.

Tapet vil som hovedregel, for elever som er skadet før de gikk ut av ungdomsskolen, bli vurdert etter reglene om standarderstatning for barn. Det er da uvesentlig om du har blitt 100 % arbeidsufør på grunn av skaden etter mobbing eller annen hendelse på skolen. Erstatningen skal utmåles iht. hvilken medisinsk invaliditet du har fått som følge av at skoleeier ikke har ivaretatt deg slik du kunne forvante. Jfr. ansvarsgrunnlag.

Lovhjemmelen for barneerstatningen er skadeserstatningsloven (skl) § 3-2 a) og skal dekke medisinsk skade og inntektstap. Ordningen har vært kritisert blant annet i NOU 2011:16 – Standardisert personskadeerstatning og NOU 2015:2. 17. november 2015 ble det lagt frem en innstilling til Stortinget om lovendring - Innst 50 L (2015-2016).

Øvrige erstatningsposter som lidte tap og fremtidige utgifter skal beregnes etter skl § 3-1.

3. Uvesentlighets- og adekvanslæren

Eneste mulige begrensninger i skoleeiers erstatningsansvar når ansvarsgrunnlag, tap og årsakssammenheng er sannsynliggjort, er hvis skoleeier kan bevise at deres bidrag til skaden har vært helt uvesentlig eller at resultatet ikke er naturlig i forhold til det skolen eventuelt kan klanderes for. Juridisk sett snakker vi da om uvesentlighetslæren og adekvanslæren.

I den konkrete saken blir det et omfattende arbeid fra både eleven og skoleeier for å få frem mest mulig korrekt faktum i saken.

4. Foreldelse

Erstatningskrav mot skoleeier etter Opplæringsloven blir ofte mottatt med at kravet fra eleven er foreldet. Grunnlaget for vurderingen er foreldelsesloven § 9 1. og 2. ledd.

Det vesentlige for eleven er dokumentasjon for når han/hun fikk nødvendig kunnskap om skaden og at skoleieier må anses som ansvarlig samt at eleven kan kreve erstatning fra skoleeier.