De medisinske spesialistene og behandlingstiden

Spesialistene

Før endelig erstatningskrav kan fremsettes, er det som regel nødvendig å innhente en vurdering fra medisinsk spesialist. 
 
I noen tilfeller vil skaden omfatte flere medisinske spesialiteter, og det kan da være nødvendig å innhente
erklæringer fra spesialister innen flere medisinske spesialiteter. For hver av spesialisterklæringene må du
være forberedt på å møte til undersøkelse hos legen.
 
Valg av spesialist kan ha vesentlig betydning for utfallet av erstatningssaken, og valget bør derfor skje
samarbeid med advokaten. Det understrekes imidlertid at advokaten selvfølgelig ikke kan gi noen garanti
for at de aktuelle medisinske spesialisters vurderinger og konklusjoner, og således ikke kan påta deg noe
ansvar i den sammenheng.
 

Saksbehandlingstid - ventetid

Normalt vil det ikke være grunnlag for å avgi spesialistvurdering av skaden før det har gått to til tre år
etter skadetilfellet. Dette noe avhengig av skadetype.

Ventetiden for å komme til undersøkelse hos spesialister er vanligvis fra et ½ år til 1 ½ år. Det er derfor
naturlig å ta stilling til valg av spesialist og bestille time vel et år etter skadetidspunktet.
 
På grunn av ventetiden hos spesialister og behandlingstiden i trygdesystemet , vil det normalt ikke være
grunnlag for en endelig avslutning av personskadeerstatningssaken før tre til fire år etter skadedato.
Dette forutsetter at saken lar seg løse i minnelighet.

Dersom erstatningssaken går til domstolene, vil det kunne gå ytterligere to til fire år før saken kan bli endelig avgjort.
 
Med denne bakgrunn er det viktig med rett advokatkompetanse i tillegg til forhandlingserfaring.