Omsorgslønn forholdet mellom kommune og NAV

 

Er det rimelig at du får full lønn for omsorgsinnsatsen når du er i ordinær jobb, men krone for krone fradrag hvis du er uførepensjonist og omsorgsbehovet er over 80.000 kroner pr. år?

Etter helse- og omsorgstjenesteloven har kommunen plikt til å ha et tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. (§ 3-6)

Vi snakker her om funksjonshemmede barn og voksne som bor hjemme sammen med familien og hvor en eller flere familiemedlemmer sørger for at de får den omsorgen som er nødvendig for at de skal kunne bo- og oppholde seg i familiehjemmet. Alternativet er forskjellige former for institusjoner.

Mange av disse brukerne av helse- og omsorgstjenester i kommunen har multihandikap og mottar mange forskjellige tjenester fra samfunnet som totalt gjør det mulig for dem å bli boende sammen med familien sin.

Kommunen har rett til å foreta en bred skjønnsmessig vurdering av det samlede tjenestetilbudet når de skal avgjøre hvorvidt det skal innvilges omsorgslønn, hvilket nivå lønnen skal ligge på, og varigheten av vedtaket. Kommunen kan vurdere omsorgslønn som ett av flere alternativer, for eksempel avlastningstiltak, støttekontakt, hjemmesykepleie mv

Vilkårene for å få rett til omsorgslønn er ikke regulert i helse- og sosialtjenesteloven, men følger i dag indirekte av den nye pasient-. og brukerrettighetsloven som trådte i kraft 1. januar 2012.

I forarbeidene til denne loven angis det helt konkret at ordningen med omsorgslønn skal gjelde både for den som er frivillige omsorgsytere og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn.

En annen viktig uttalelse fra lovgiverne var at de kommunale helse- og omsorgstjenestene bør organiseres slik at kommunene er i stand til å gi den enkelte et koordinert og helhetlig tjenestetilbud. En av målsetningene med dette lovforslaget er derfor å legge til rette for økt samarbeid og samhandling mellom de ulike tjenesteutøvere og profesjonsutøvere i den kommunale helse- og omsorgstjeneste.

Dette gjelder imidlertid ikke mellom NAV og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Intensjonen bak den kommunale tjenesteytelsen er en viktig melding fra samfunnet om at multihandikappede mennesker skal få anledning til å ha et familieliv.

Omsorgslønn gis i dag også til omsorgspersoner som er ute i ordinært arbeid, men har et ekstraordinært omsorgsansvar når de kommer hjem sammen med det funksjonshemmede familiemedlemmet.

Det vil si at omsorgsyteren her både mottar lønn fra ordinært arbeid og omsorgslønn for den omsorgen som ytes overfor den funksjonshemmede. Denne retten er knesatt av Høyesterett.

En annen situasjon oppstår hvis den som yter omsorg mottar uførepensjon, men har sin omsorgsevne i behold overfor et familiemedlem.

Omsorgen, tilsynet og tilstedeværelsen for familiemedlemmet kan være den samme for både den som er ute i ordinært arbeid og den som er uførepensjonert.

Den siste rest av ressurser hos den som er uførepensjonert blir, på samme måte som den som er sliten etter endt arbeidsdag, brukt til å gi nødvendig omsorg i familien

For den som er uførepensjonert oppstår imidlertid en viktig forskjell.

Forutsatt samme innsats av nødvendig omsorg for et familiemedlem, får den uførepensjonerte redusert sin uførepensjon krone for krone for all omsorgslønn som overstiger 1 G (i dag kr. 82 122).

Jeg forstår ikke denne forskjellsbehandlingen av omsorgsytere.

Jeg vet at noe av svaret ligger i retten for omsorgsytere til å få pensjonspoeng m.m.

Dette rettferdiggjør imidlertid ikke krone for kronefradraget i uførepensjonen til omsorgsyteren.

Urimeligheten blir i tillegg toppet ved at årsaken til at omsorgsyteren har hel eller delvis uførepensjon ofte har sin årsak i mange år som dobbeltarbeidende og i tillegg spart samfunnet for dyre institusjonsplasser.

Løsningen for å avskaffe urimeligheten er å lovregulere at omsorgslønn ikke skal gå til fradrag i løpende ytelser fra NAV, herunder uførepensjon.

Et siste tankekors. Hvis du mottar omsorgslønn og er uførepensjonist, har du selv ansvar for å melde fra til NAV hvis du overskrider den inntekten du kan ha i tillegg til uførepensjonen din.

Selv om NAV kjenner til omsorgslønnen er det ingen kommunikasjon mellom NAV og kommunen og ingen av dem varsler den som får utbetalt omsorgslønnen.