Ulykkes-, sykdoms- og uførhetsforsikringer

Jeg har over 20 års erfaring med konkret vurdering av om personskader og sykdommer gir rett til
utbetaling ifølge inngåtte forsikringsavtaler. Det omfatter også kunnskap om hvor du skal lete
etter forsikringsdekninger.
 
Forsikringsavtaler som skal sikre personskader og sykdommer er enten
  • betalt av den som skal ha rett til utbetaling eller av
  • familie/arbeidsgivere/fagforeninger eller
  • via kredittkortavtaler m.m.
Mange skadde personer eller pårørende er ofte ikke klar over at de kan være dekket av forsikringsavtaler
som andre enn den skadde selv har betalt.
 
Eksempler på slike private personforsikringer er ulykkesforsikring, reiseforsikring, uføreforsikring,
barneforsikringer, gjeldsforsikring, kredittkortforsikring og pensjonsforsikring. 
 
Forsikringer som er betalt av arbeidsgiver, kommer normalt til fradrag eller bli samordnet ved
utmåling av erstatning etter trafikkskader, yrkesskader/-sykdommer.
Forsikringer som arbeidsgiver kan ha tegnet for sine ansatte er for eksempel yrkesskadeforsikring,
personalgaranti og gruppelivsforsikring.
 
Meldefrister og renter i forsikringsretten:
Det er viktig melde fra til forsikringsselskapet så snart som mulig om en skadehendelse eller sykdom som
senere kan gi rett til utbetaling fra selskapet. 
Dette er viktig fordi Forsikringsavtaleloven oppstiller en meldefrist som normalt begynner å løpe fra
forsikringstilfellet inntreffer.
 
Alt håp er imidlertid ikke ute hvis meldefristen formelt har utløpt. Kontakt erfaren advokat, spesielt hvis
du ellers fyller vilkårene etter forsikringsavtalen din.
Tidlig melding av skade er også viktig fordi det løper renter av forsikringsbeløpet fra to måneder etter
at skaden ble sendt til forsikringsselskapet.