Noen vilkår for å få vedtak om arbeidsavklaringspenger fra NAV

Reglene om det som i dag kalles arbeidsavklaringspenger (aap) ble satt i kraft 1. mars 2010.
 
Arbeidsavklaringspenger skal dekke det inntektstapet som tidligere ble gitt i form av
rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad fra NAV.
 
De aller fleste opplevde ikke så store endringer ved overgang til aap, men mange av de som hadde vedtak om tidsbegrenset uførestønad den 1. mars 2010 har hatt svært dårlig oppfølging ved sitt lokale NAV kontor. Se overgang fra arbeidsavklaringspenger til søknad om uførepensjon
 
Vilkårene for rett til ytelsen arbeidsavklaringspenger står i folketrygdlovens kap 11.
Det viktigste i dette kapittelet for mine klienter, har vært reglene i
 

ftrl § 11-5 - "årsakskravet"

  • som krever at årsaken til nedsatt arbeidsevne skal skyldes sykdom eller skade og 
  • at det er dette som hindrer deg å beholde eller skaffe deg inntektsgivende arbeid.

ftrl § 11-6 - vilkårene for rett til arbeidsavklaringspenger forutsatt at du oppfyller "årsakskravet"

  • så lenge du går til aktiv behandling med tanke på å bli bedre - i beste fall frisk.
  • så lenge det er behov tiltak som kan gjøre deg bedre kvalifisert til å få eller beholde det arbeidet du har. Det kan være kurs, utdanning, tilpassing på arbeidsplassen mm.
  • så lenge du trenger bistand fra NAV for å kunne skaffe deg en jobb du kan utføre.
Reglene i seg selv skaper ikke problemer for mine klienter, men oppfølgingen av hva NAV forventer av dem og hvordan dette informeres er et kjempeproblem.